1) INFORMACIÓN XERAL. Para dar cumprimento ao establecido na Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, de seguido indícanse os datos de información xeral deste sitio web:

  • Titular: Ángela Sánchez Sánchez
  • Enderezo: Roberto Baamonde 2, 27500- Monforte de Lemos
  • Contacto: libreria@entrelibros.gal ou 672 293 136
  • Datos Profesionais: Inscrita no Rexistro Mercantil de Lugo.
  • CIF/NIF: 76623916Z

2) CONDICIÓNS XERAIS DO PORTAL. O acceso e/ou uso do Portal atribúe a quen o realiza a condición de persoa Usuaria, aceptando, dende ese mesmo intre, plenamente e sen reservas, as presentes Condicións Xerais así como as Condicións Particulares que, no seu caso, complementen, modifiquen ou sustitúan as Condicións Xerais en relación con determinados servizos e contidos do Portal.

Ademais das persoas Usuarias tamén haberá un perfil de persoas Socias, que terán acceso á tenda do portal web para ter opción de realizar compras mediante pedidos semanais.

O titular do Portal poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e deseño do Portal, así como modificar ou eliminar os servizos, os contidos e as condicións de acceso e/ou uso do Portal.

3) PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL. De conformidade co establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, o titular do Portal informa ao Usuario de que:

a) Os datos de carácter persoal, incluído o enderezo de correo electrónico, que o Usuario lle proporcione ao encher e enviar os formularios que figuran no Portal, serán incorporados aos ficheiros do titular do Portal para que este poida efectuar o tratamento, automatizado ou non, de tales datos, así como dos que poidan xerarse por causa da correspondente relación negocial que, no seu caso, o Usuario concerte co titular do Portal ou cos Clientes Finais.

b) As finalidades que o titular do Portal destinará os datos referidos serán poder prestar os servizos indicados no Portal, así como enviar ao Usuario, incluso por correo electrónico ou outro medio de comunicación electrónica equivalente, informacións de carácter xeral ou adaptadas ao seu perfil comercial, sobre os produtos ou servizos que o titular do Portal poda comercializar en cada instante.

c) Nos formularios que poidan aparecer no Portal, o Usuario será informado de forma axeitada no que concirne ao carácter obrigatorio ou facultativo da resposta ás cuestións que lle sexan plantexadas, e das consecuencias da negativa a facilitar os datos que se lle soliciten.

d) O Usuario poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, consonte ao establecido na lexislación en vigor, dirixíndose por escrito a Ángela Sánchez Sánchez, no seguinte enderezo: Rúa Baamonde 2, 27500 Monforte de Lemos ou mediante correo electrónico a libreria@entrelibros.gal

e) O titular do Portal tratará de forma confidencial os datos de carácter persoal que o Usuario lle proporcione, axustándose ao establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, no Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, e nas normas que a desenvolven ou complementan, e con aplicación das medidas de índole técnica e organizativas precisas que garantan a seguridade de ditos datos e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizados.

f) Asemade, o titular do Portal adoptou as medidas e niveis de seguridade esixidos na normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, consonte aos datos que almacena e trata.

4) COOKIES. O titular do Portal pode empregar cookies cando o Usuario navega polo Portal. Ditas cookies, activadas polo servidor cuxo nome de dominio é www.libreria@entrelibros.gal, son pequenos ficheiros de datos que se gardan no ordenador do Usuario e que permiten aos nosos sistemas obter información relativa á concreta pestana do Portal na que o Usuario estivo na súa última visita ao mesmo, así como ás preferencias do Usuario na súa navegación polo Portal, todo isto co fin e de mellorar do servizo e adaptación deste ás preferencias do Usuario. Tales cookies teñen un período de validez limitado. En calquera caso, a aceptación das cookies polo Usuario non é imprescindible para visitar e operar no Portal, polo que o Usuario pode opoñerse á utilización das cookies configurando o seu navegador a tal efecto.

5) PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. Todos os contidos incluídos no Portal e, en particular, as marcas, nomes comerciais, deseños industriais, deseños, textos, fotografías, gráficos, logotipos, iconas, software e calquera signo ou elemento susceptible de utilización industrial e/ou comercial están protexidos polos dereitos de propiedade industrial e intelectual do titular do Portal ou de terceiros titulares dos mesmos que teñen autorizado a súa inclusión no Portal. Queda, polo tanto, expresamente prohibida calquera utilización e/ou reprodución de tales marcas, nomes comerciais, deseños industriais, deseños, textos, fotografías, gráficos, logotipos, iconas, software e demais signos ou elementos susceptibles de utilización industrial e/ou comercial, sen o consentemento expreso e por escrito do titular do Portal.

O titular do Portal non será responsable da infracción dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial correspondentes a terceiros que puidera derivarse da inclusión no Portal de marcas, nomes comerciais, deseños industriais, deseños, textos, fotografías, gráficos, logotipos, iconas, software e calquera outros signo ou elemento susceptible de utilización industrial e/ou comercial pertencente a terceiros que declararan ser titulares dos mesmos e teñan autorizado a súa inclusión no Portal.

En ningún caso entenderáse que o acceso ao Portal e a navegación a través do mesmo do Usuario comportan renuncia, transmisión, ou cesión total ou parcial dos antecitados dereitos por parte do titular do Portal ou dos titulares correspondentes, nin a concesión de dereito, expectativa de dereito, ou autorización algunha para alterar, transformar, explotar, reproducir, distribuír ou comunicar publicamente os contidos incluídos no Portal, e a súa alteración, transformación, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública requerirá, en todo caso, da previa e expresa autorización por escrito do titular do Portal ou dos titulares correspondentes.

O titular do Portal non será responsable do contido das páxinas web de destino que se establezan mediante ligazóns no Portal, nin tampouco das infraccións de dereitos de terceiros nas que ditas páxinas puideran incorrer.

O titular do Portal non se fai responsable, en ningún caso, dos dans e prexuízos de calquera natureza que puidieran ocasionar, a título enunciativo: errores ou omisións nos contnidos, falta de disponibilidade do portal, a correcta visualización, ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de ter adoptado todas as medidas tecnolóxicas precisas para evitalo.

6) LEXISLACIÓN APLICABLE. As relacións establecidas entre o Usuario e o titular do Portal, rexiránse polo disposto na normativa vixente do ordenamento xurídico español verbo da lexslación aplicable e a xurisdicción competente. Non obstante, para os casos nos que a normativa permita ás partes a posibilidade de someterse voluntariamente a un foro, o titular do Portal e o Usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidera corresponderlles, sométense ao dos Xulgados e Tribunais da cidade de Lugo.